خدمات
خدمات

۱-      تربیت انسانی موحد، مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئولیت ها و وظایف خویش

۲-      ارتقای نقش نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و خانواده در رشد و تعالی کشور

۳-      بسط و اعتلای فرهنگ عمومی و زمینه سازی برای اقتدار و مرجعیت علمی و تکوین تمدن اسلامی ایرانی در راستای تحقق جامعه جهانی عدل مهدوی (عج) با تأکید بر تعمیق معرفت و بصیرت دینی و سیاسی

۴-      گسترش و تأمین همه جانبه عدالت آموزشی و تربیتی

۵-      برقراری نظام اثربخش و کارآمد مدیریت منابع انسانی براساس نظام معیار اسلامی

۶-      افزایش مشارکت و اثربخشی همگانی به ویژه خانواده در تعالی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

۷-      ارتقاء اثربخشی و افزایش کارایی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

۸-      کسب موقعیت نخست تربیتی در منطقه و جهان اسلام و ارتقای فزاینده جایگاه تعلیم و تربیت در سطح جهانی