اطلاعیه صندوق ذخیره فرهنگیان

اطلاعیه صندوق ذخیره فرهنگیان


با توجه به بخشنامه شماره 700/177110مورخ1396/09/25معاونت محترم توسعه مدیریت وپشتیبانی وزارت متبوع که طی نامه شماره29335/28مورخ1396/10/10از طریق اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ارسال گردیده و با عنایت به اینکه خوشبختانه در تبصره85قانون برنامه توسعه ششم واریز سهم دولت به میزان واریزی اعضا تا سقف 5درصد به حساب آنان در موسسه ذخیره منظور می گردد لذا از کایه همکاران محترم شاغل عضو غیرعضو که تمایل به استفاده از این امتیاز بوجود آمده را دارند درخواست میشود فرم ضمیمه بخشنامه مذکور(جهت دریافت فرم اینجا کلیک نمایید) را تکمیل و به ادارات محل خدمت خود تحویل نمایند

آدرس کوتاه :