بازدید مدیر کل از پایگاه انتخاب رشته دانش آموزان شاهد استان

" عباسعلی دانافر" مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد از پایگاه انتخاب رشته دانش آموزان شاهد استان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، در این بازدید مدیر کل درجریان انتخاب رشته دانش آموزان شاهد و ایثارگر قرار گرفت .

گفتنی است انتخاب رشته دانش آموزان در13 و 14 مردادماه درمحل دبیرستان دخترانه شاهد ناحیه دو یزد برگزارشد .