نمونه هایی از تخلفات اداری در آموزش و پرورش

نمونه هایی از تخلفات اداری در آموزش و پرورش

نمونه هایی از تخلفات اداری در آموزش و پرورش

1-در اختیار قرار دادن پاسخ سوالات امتحانی به دانش آموزان قبل از برگزاری امتحانات

2-اعلام قبولی دانش آموز بدون استحقاق قبولی

3-جعل مدرک تحصیلی

4-ارائه مدرک جعلی به اداره مربوطه جهت استفاده از مزایای مربوطه

5-ثبت نام دانش آموز صغر سن و کبر سن

6-شرکت یکی از کارکنان در آزمون ... به جای یکی دیگر از کارکنان

7- رعایت نکردن نکات ایمنی در خصوص اتومبیل تحویلی که موجب به سرقت رفتن اتومبیل گردد.

8-ثبت نام دانش آموز در مقطه بالاتر با گواهی موقت و عدم اقدمات بعدی جهت تکمیل پرونده تحصیلی

9-ثبت نام دانش  آموز دبیرستانی در رشته ای که حد نصاب نمره را کسب نکرده بود .

10- ارسال اسامی کارکنان با مدرک بالاتر برای دریافت حق الزحمه بیشتر از اداره مربوطه

11-دریافت ابلاغ صوری برای یکی از کارکنان بدون حضور فیزیکی وی در محل خدمت

12-مخدوش نمودن دفاتر امتحانات و اسناد مربوطه توسط یکی از کارکنان

13-اخذ اجباری وجه از دانش آموزان به هنگام ثبت نام توسط مدیر واحد آموزشی

14-ارائه آمار خلاف واقع (آمار بیشتر )

15-واریز نکردن وجوه دریافتی به حساب دولتی

16- هزینه نمودن وجوه دریافتی قبل واریز به حساب دولتی

17-ارائه گواهی انجام کار خلاف واقع به یکی از کارکنان بدون حضور وی در محل خدمت

18-دریافت وجوه مازاد برآنچه که درمقررات آمده است (تکثیر اوراق امتحانی ، اردو ، کارت شناسایی)

19- صدور چک از دسته چک مدرسه در وجه حامل

20-نگهداری و استعمال مشروبات الکلی

21-اعلام قبولی یکی از دانش آموزان در شهریورماه بدون شرکت در امتحانات تجدیدی

22-برگزاری امتحانات شهریورماه با سئوالات امتحانی خرداد ماه

23-تخلیه نکردن سرایداری مدرسه با توجه به درخواست اداره مربوطه

24-اشتغال به تحصیل در دانشگاه در ساعات اداری بدون کسب مجوز

25-تصحیح نکردن اوراق امتحانی در موعد مقرر

26-تصحیح نکردن اوراق امتحانی در فرجه قانونی

27-فروش وسایل اسقاطی بدون کسب مجوز

28- اخذ وجه از دانش آموزان به منظور ارتقای من غیر حق نمرات امتحانی آنها

29-ارسال نکردن گزارش غیبت پرسنل تحت مدیریت

30-تنظیم نکردن به موقع دفاتر و اسناد مالی

31-اخذ امضای ذیل لیست بدون ثبت نمره از دبیران در خرداد ماه جهت ثبت نمرات در شهریورماه

32-تغییر نمرات مستمر دانش آموز پس از برگزاری امتحانات خردادماه

33-مفقود نمودن پرونده استخدامی یکی از کارکنان

34-تحویل ندادن به موقع سوالات امتحانی به مدرسه توسط معلم مربوطه

35- ثبت نام دانش آموز در پایه اول ابتدایی با فتوکپی شناسنامه بدون ملاحظه اصل شناسنامه که مخدوش بوده است .

36- دریافت ابلاغ کاری و امتناع از مراجعه به محل خدمت

37- خودداری از امضای دفتر حضور و غیاب کارکنان با توجه به تذکرات مکرر مسئولین ذی ربط

38-دادن نمره من غیر حق به دانش آموزان که موجب ارتقای بدون استحقاق آنان به پایه بالاتر شده است .

39- صدور چک پرداخت نشدنی (بلامحل) از دسته چک شخصی که منجر به مراجعه مکرر دارنده چک به محل خدمت و بروز مشکلات شده است .

40- دریافت وجه از کارکنان محل خدمت و عدم پرداخت به آنان که منجر به ارائه شکایت شده است.

41-مسدود نکردن دفاتر امتحانات و مالی مدارس

42- افشای سوالات امتحانی

43-صدور توصیه نامه تحصیلی برای دانش آموز بدون داشتن شرایط اختصاصی رشته مورد نظر

44- مفقود نمودن مهر مدرسه

45-سوء استفاده از مهر تحویلی مربوط به یکی از دوایر اداره مربوطه

46-کنترل و نظارت نداشتن بر نحوه برگزاری امتحانات که منجر به خروج اوراق از جلسه امتحان و تعویض آن شده است .

47- بی توجهی به تأسیسات مدرسه که منجر به بروز خسارت به مدرسه شده است

48- تنبیه بدنی دانش آموز

49-اخراج دانش آموز از مدرسه بودن مجوز

50- تعطیل نمودن مدرسه بدون کسب مجوز از اداره مربوطه

51-استفاده شخصی از دسته چک مدرسه

52-اخذ فاکتورهای صوری و لحاظ نمودن آن در اسناد مالی مدرسه

53-تشکیل ندادن جلسات در مدرسه (جلسات انجمن و اولیا و مربیان ، شورای مدرسه و ... ) و تنظیم صورتجلسات صوری

54-تدریس به صورت حق التدریس در ساعات موظف اداری

55-تنظیم نکردن فرم های مستمر ارزشیابی کارکنان

56-ایراد ضرب و جرح

57-فروش سوالات امتحانی

58-استعمال سیگار در محیط آموزشی

59-مخدودش نمودن دفتر حضور و غیاب کارکنان

60-طرح مطالب انحرافی در کلاس به منظور ایجاد شبهه دینی در دانش آموزان

61-توزیع و فروش مشروبات الکلی

62-توهین به یکی از کارکنان

63-امضا در ذیل صورتجلسه به نام یکی از کارکنان

64-غیبت غیر موجه متوالی یا غیرمتوالی (متناوب )

65-تأخیر ورود با تعجیل در خروج از محل خدمت به صورت مکرر

66- استعمال و اعتیاد به مواد مخدر

67-تحریک کارکنان به تعطیلی محل خدمت به بهانه طرح مسایل صنفی

68-به کارگیری نیروی آزاد و گزینش نشده

69-صدور چک تحت عنوان تنخواه گردان و ... بدون مجوز شورای مالی

70- صدور چک در وجه حامل

آدرس کوتاه :