نشست برنامه ویژه مدرسه برگزارشد

نشست برنامه ویژه مدرسه با حضور اعضاء در دفترمعاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد،  معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان، اهداف برنامه ویژه مدرسه را شامل تنوع بخشی به محیط یادگیری، متناسب سازی برنامه درسی با نیاز ها و شرایط اقلیمی  و جغرافیای، جلب مشارکت حداکثری خانواده ها ، ارتقای توانمندی معلمان برای مشارکت مؤثر آنان در  برنامه ریزی درسی بیان کرد.

" سعیده بهادرزاده " اظهار داشت : برنامه ویژه مدرسه در سال تحصیلی98-97 توسط وزارت مطرح و در کلیه مدارس ابتدایی دوره دوم و اول متوسطه اجرا شد.

وی افزود : در سال تحصیلی جاری نیز بنا به تأکید وزارت این برنامه با جدیت توسط مدیران در مدارس اجرا می شود که البته اجرای با کیفیت این برنامه مستلزم آموزش مؤثر مدیران، معاونان و معلمان مدارس و پایش دقیق و مستمر آن است . در این خصوص دوره ضمن خدمت تأمین مدرس میانی با همکاری معاونت برنامه ریزی و پژوهش در نظر گرفته شده  که به زودی اجرا خواهد شد.

در ادامه محمدرضا میرجلیلی رئیس اداره دوره دوم آموزش ابتدایی  گزارشی از اقدامات انجام شده در سال گذشته، کارگاه های برگزار شده، ارسال نمونه تقویم اجرایی ویژه کلاس های چهارم ، پنجم و ششم و برنامه های سال جاری را مطرح کرد و اذعان داشت مدیران مدارس در مجموع موظفند در طول یک سال تحصیلی 60 ساعت از زمان آموزش را به برنامه ویژه مدرسه اختصاص دهند که بعد از اجرای دوره تأمین مدرس میانی توسط استان، دوره ضمن خدمت 12 ساعته برای معلمان مدارس اجرا خواهد شد.ضمنا برای تمامی مدارس کتاب راهنمای برنامه ویژه مدرسه تهیه شده و به زودی بین مدارس توزیع خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :