مواد مخدر و اعتیاد

مواد مخدر و اعتیاد

 

مواد مخدر و اعتیاد

به استناد{ بند های 22 و 23 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان }

اختفا ، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر،استعمال واعتیاد به مواد مخدر تخلف اداری محسوب شده و متخلفان تحت پیگرد اداری قرار میگیرند.

ضمناً به استناد ماده 19 قانون مذکور پرونده متخلفان در این موارد پس از رسیدگی در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و صدور رأی ، جهت رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال می گردد .

آدرس کوتاه :