ماده 9

ماده 9

آيا مي دانيد:

هر كارمندي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي باشد و در صورت ارتكاب هر يك از تخلفات مندرج در ماده 8 قانون به موجب ماده 9 همان قانون با هر مقدار سابقه و سمتي ممكن است به مجازاتهاي ذيل محكوم شود :

1-  انفصال موقت ازيك ماه تا يك سال              

2- تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال         

3- تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي

4- بازخريد خدمت

5- بازنشستگي با تقليل يك يا دو گروه

6- اخراج از دستگاه متبوع

7- انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون»

 

دفتر هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري

آدرس کوتاه :