ماده 8

ماده 8

آيا مي دانيد :

« به موجب ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري موارد ذيل براي هر كارمند تخلف اداري محسوب مي گردد .

1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري

2-نقض قوانين و مقررات مربوط.

3- ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل.

4- ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت

5- اخاذي

6 -اختلاس.

7- تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص.

8- ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري.

9- تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.

10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي .

11- افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري.

12- ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه.

13- سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري.

14-كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده.

15-سهل انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.

16 -ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري.

17- گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود.

18- تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حقدريافت آنرا دارند.

19- تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري.

20- رعايت نكردن حجاب اسلامي.

21- رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي.

22- اختفاء، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر.

23- استعمال يا اعتياد به مواد مخدر

24- داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي.

25- هر نوع استفاده غيرمجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي.

26 - جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي.

27- دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها.

28- دادن نمره يا امتياز، برخلاف ضوابط.

29- غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي.

30- سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري.

31- توقيف، اختفاء، بازرسي يا بازكردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوزقانوني.

32- كارشكني و شايعه پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموالدولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني

33- شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني، يا تحريك به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني

34- عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.

35- همكاري با ساواك منحله به عنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضدمردمي.

36 -عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها

37- عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها

38- عضويت در تشكيلات فراماسونري.

آدرس کوتاه :