تحلیل و بررسی برنامه های اجرایی سند تحول بنیادین

درجلسه شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش برش های استانی و منطقه ای برنامه های اجرایی سند تحول بنیادین تحلیل و بررسی شد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، با حضور معاونین و روسای ادارات و واحدهای مختلف اداره کل آموزش و پرورش بر اهمیت سند تحول بنیادین به عنوان یک سند بالادستی و تعهد آموزش و پرورش برای اجرایی نمودن این سند تاکید  شد.
معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد،  نقش عملکرد برنامه‌ای مبتنی بر سند تحول بنیادین در   بخش‌های اجرایی و همچنین فرآیند ارزشیابی و تحقق سند تحول بنیادین را یکی از مهمترین چرخش های سند به عنوان "مدرسه محوری" مطرح کرد و برنامه های حوزه های مختلف و برش های استانی و منطقه‌ای آن را مورد بررسی قرار داد.
" علیرضا مصباح فر" اهمیت آموزش بر ارتقاء آگاهی و توان افزایی پرسنل آموزش و پرورش در اجرایی کردن سند تحول بنیادین و برگزاری جلسات آموزشی با حضور متخصصین این حوزه در سطح اداره کل آموزش و پرورش،  مناطق آموزشی و مدارس را ضروری دانست.
 در این جلسه مقرر گردید پس از نهایی شدن برش های منطقه ای در شورای سیاستگذاری سند تحول بنیادین، به منظور مشخص شدن محل تامین اعتبار ، برنامه ها از طریق معاونت پشتیبانی مورد بررسی قرار گرفته و به نواحی،مناطق،شهرستانها و در نهایت به مدارس ارسال گردد .

آدرس کوتاه :