آزمون معاونین فناوری


آزمون  تعیین مهارت متقاضیان پست معاون فناوری 

 

شاخص های ارزیابی (سر فصل آزمون)

 

 


تاریخ آزمون: 98/4/26
 

 

دریافت کارت ورود به جلسه


 منابع پیشنهادی


تذکر: موارد زیر تنها منابع پیشنهادی است و لزوماً همه سوالات از این منابع طرح نخواهد شد بلکه سوالات با محور مهارت های اولیه و مورد نیاز معاونین فناوری طراحی می گردد.

منبع: chap.sch.ir

 


بسته های نرم افزاری1      دانلود

بسته های نرم افزاری2      دانلود

شبکه های کامپیوتری     دانلود

سخت افزار     دانلود

سیستم عامل   دانلود
 

هوشمند سازی(تجهیزات)   دانلود

آدرس کوتاه :