نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

18061257100 ارائه مشاوره­ هاي رواني و تربيتي دانش­ آموزي

ارائه مشاوره هاي رواني و تربيتي دانش آموزي

نوع خدمت: الکترونیکی 

  ورود به سايت پرونده الکترونيکي مشاوره دانش آموزان

1-ارائه مشاوره هاي رواني و تربيتي دانش آموزي

چگونگي ارجاع دانش آموزان به هسته ها و مراكز مشاوره    

2- ارائه مشاوره هاي تحصيلي و شغلي دانش آموزي

هدايت تحصيلي