نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم اجرایی نوزدهمین دوره خوارزمی


رديف

شرح فعاليت

زمان اجرا

1

ثبت نام و تحويل طرح­ها توسط شرکت­کنندگان به واحدهاي آموزشي محل تحصيل و ارسال به شهرستان/ منطقه/ ناحيه/ پژوهش­سراي دانش­آموزي

تا 19 فروردین 1396

2

ارسال طرح هاي منتخب از شهرستان/ منطقه/ ناحيه/
پژوهش­سراي دانش­آموزي به دبير خانه جشنواره اداره كل

تا 23 اردیبهشت1396

3

برگزاري داوري طرح­ها در دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي اداره كل- اعلام نتيجه طرح هاي راه يافته به مرحله كشوري، قبل از تجديدنظر- تعيين مهلت تجديدنظر "حداقل به مدت ده روز"  و بررسي طرح ها برابر نمون برگ هاي مندرج در وب سايت جشنواره و ارائه پاسخ- اعلام نتيجه قطعي طرح هاي راه يافته به مرحله كشوري – آماده سازي طرح ها وتدوين اطلاعات براي تحويل به ستاد جشنواره

از 25 ارديبهشت لغايت 31 تير 1396

4

تحويل طرح­هاي منتخب استاني به دبيرخانه ستاد جشنواره به صورت حضوري توسط نماينده اداره كل برابر اطلاعيه مندرج در وب سايت جشنواره

اول و دوم مرداد 1396

5

اعلام نتيجه اوليه داوري در وب سايت و سامانه اينترنتي جشنواره

16 مرداد 1396

6

برگزاري داوري کشوري با حضور داوران گروه­هاي علمي مربوط استاني، براي دفاع حضوري از طرح­هاي نيازمند دفاع داور و رد شده، برابر اطلاعيه مندرج در وب سايت جشنواره

24 و 25 مرداد1396

7

اعلام نتيجه دفاع داوران استاني در وب سايت و سامانه اينترنتي جشنواره

30 مرداد 1396

8

فرايند درخواست تجديدنظر طرح­هاي دفاع شده توسط داوران استاني، برابر نمون­برگ­هاي مربوط و ارائه پاسخ

31 مرداد لغايت 7 شهريور 1396

9

برگزاري داوري کشوري با حضور طراحان مدعو براي دفاع حضوري از طرح­ها، برابر اطلاعيه مندرج در وب سايت جشنواره

12 لغايت 15 شهريور 1396

10

اعلام نتيجه دفاع طراحان و اعلام منتخبين داوري مقدماتي براي ورود به مرحله داوري نهايي در وب سايت و سامانه اينترنتي جشنواره

2 مهر 1396

11

فرايند درخواست تجديدنظر طرح­هاي دفاع شده توسط طراحان، برابر نمون­برگ­هاي مربوط و ارائه پاسخ

3  لغايت 15 مهر 1396

12

اعلام نتيجه قطعي و معرفي طرح هاي راه يافته به مرحله داوري نهايي

19 مهر 1396

13

بررسي نهايي طرح­ها توسط هيأت داوران مشترک وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و وزارت آموزش و پرورش

آبان 1396

14

اعلام اسامي طرح­هاي برگزيده کشوري و برگزاري مراسم تقدير و تجليل از برگزيدگان کشوري

نيمه دوم آذر 1396

 
آدرس کوتاه: