نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مشاوره جشنواره خوارزمی و المپیاد در سالن کنفرانس پژوهشگاه آیت ا... خاتمی


در روز دوشنبه اول آبان ماه 1396 همایشی با حضور آقای حیدری از مجموعه باشگاه جوان و دانش آموزان دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان فرزانگان ناحیه 2 و خانواده های ایشان در سالن کنفرانس پژوهشگاه آیت ا... خاتمی برگزار گردید. در این همایش  جناب آقای حیدری به  معرفی رشته های های مختلف المپیادهای علمی  و جشنواره خوارزمی پرداختند.

آدرس کوتاه: