آزمایشگاه نانو تکنولوژی
آزمایشگاه نانو تکنولوژی

حداقل کردن حداکثر

لینک دبیرخانه کشوری مسابقات آزمایشگاهی
لینک دبیرخانه کشوری مسابقات آزمایشگاهی

حداقل کردن حداکثر
دبیران و دانش آموزان علاقه مند به مسابقات آزمایشگاهی  می توانند نمونه سوالات  و بخشنامه های مربوطه را  از سایت دبیرخانه کشوری به آدرس زیر  دریافت کنند.
http://azmayeshgah.gam2.medu.ir/portal/home.php