نتایج مرحله تئوری دهمین دوره مسابقات علمی کاربردی  هنرستانهای کاردانش استان  سال تحصیلی 89-88          
نتايج مرحله اول سنجش علمي دوره راهنمايي سال تحصيلي 88-89                                                            
سنجش علمي دوره اول 88

 
هیچ موردی یافت نشد.
نتايج مرحله دوم سنجش علمي دوره راهنمايي سال تحصيلي 88-89              
نتیجه مرحله دوم سنجش علمی دانش آموزان دوره راهنمایی استان یزد

 
هیچ موردی یافت نشد.