هفتمین جشنواره استانی جابربن حیان در یزد

بیش از 50 هزار دانش آموزمقطع ابتدایی در این جشنواره شرکت کردند

 

 دبیر برگزاری مسابقه گفت : بیش از 50 هزار دانش آموزمقطع ابتدایی در این جشنواره شرکت کردند

رادمنش افزود:152 کار برتر علمی و پژوهشی دانش آموزان سراسر استان به این جشنواره فرستاده شده است و در پایان این جشنواره 5 کار علمی و پژوهشی برترانتخاب و به مرحله کشوری که  مردادماه سالجاری در مشهدبرگزار شودفرستاده  می شود

افزایش دانش ، رشد خلاقیت ومشارکت گروهی از اهداف برگزاری این جشنواره است

آدرس کوتاه: