نشست راهبردهای اجرایی طرح "پیوند سواد آموزی و زندگی"

نشست راهبردهای اجرایی طرح "پیوند سواد آموزی و زندگی"


معاون سوادآموزی استان یزد گفت : نقش و رسالت مراکز یادگیری محلی با«آموزش مهارت ها» معنی پیدا می کند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزذ، معاون سوادآموزی استان در نشست راهبردهای اجرایی طرح پیوند سوادآموزی و زندگی که در اتاق جلسات معاونت سوادآموزی یزد برگزارگردید ضمن ارائه اهداف و برنامه های مراکز یادگیری محلی گفت: نقش و رسالت مراکز یادگیری محلی با«آموزش مهارت ها» معنی پیدا می کند.

" مرآت امین الرعایا " مهارت آموزی را از مهمترین اهداف مراکز یادگیری محلی برشمرد و گفت: آموزش 200 ساعت مهارت به سواداموزان که اکثر آن ها از اقشار ضعیف جامعه می باشند می تواند تاثیر زیادی در زندگی و معیشت آن ها داشته باشد .

وی با اشاره به بخشنامه شماره 254 مورخ 22/6/1399 سازمان نهضت سواداموزی با موضوع بسته اجرایی ، تحولی طرح پیوند سوادو زندگی  گفت: در راستای احقاق و اجرای سند تحول بنیادین و زیر نظام های ساحت های شش گانه آموزش و پرورش این یکی از راهبردهای سوادآموزی  و توان افزایی مخاطبان در زمینه مهارت های فردی ، اجتماعی و حرفه ای می باشد که گام های اجرایی آن ابلاغ شده است.

امین الرعایا با اشاره به جامعه محوری فعالیت های سوادآموزی  گفت : باید در مراکز یادگیری محلی شرایط اجرای این طرح را برای  سوادآموزان فراهم نماییم تا بتوانیم نقش تاثیرگذار در زندگی و معیشت مخاطبان ایفاء نماییم .

شایان ذکر است در طرح پیوند سواد و زندگی در استان یزد دو مرکز یادگیری محلی به اموزش سواد و مهارت های حرفه ای تا اشتغال مخاطبان و تشکیل شرکت تعاونی و فروش محصولات می پردازند.

 


 

آدرس کوتاه :