عیادت مدیرکل آموزش و پرورش از جانباز شیمیایی جنگ تحمیلی علی اصغر مهرنهاد

مدیرکل آموزش و پرورش از جانباز شیمیایی جنگ تحمیلی علی اصغر مهرنهاد عیادت کرد.

عباسعلی دانافر مدیرکل آموزش و پرورش  استان و جمعی از همکاران و پیشکسوتان از جانباز شیمیایی جنگ تحمیلی و بازنشسته فرهنگی علی اصغر مهرنهاد عیادت و از نزدیک در جریان روند درمان وی قرار گرفتند.
گفتنی است جانباز سرافراز بازنشسته فرهنگی علی اصغر مهرنهاد در سال 1367 در عملیات بیت المقدس 7به درجه جانبازی نائل آمد.

آدرس کوتاه :