عیادت از مدیر آموزش و پرورش بافق

معاون توسعه منابع و پشتیبانی آموزش و پرورش استان از "حاج اصغر رنجبر" عیادت کرد


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد درپی بیماری مدیر آموزش و پرورش شهرستان بافق که به عمل جراحی ستون فقرات وی منجرشد " علی دهقان بهابادی "  ازوی عیادت کردو ازنزدیک درجریان بیماری و روند معالجه وی قرارگرفت و برای بهبودی کامل ایشان دعا کرد.

آدرس کوتاه: