بازدید گروههای آموزشی دوره های اول و دوم متوسطه از شهرستان میبد

گروههای آموزشی دوره های اول و دوم متوسطه از شهرستان میبد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، با هدف بررسی مسائل آموزشی و کیفیت بخشی به امر تدریس دبیران و تعامل، همفکری و تبادل تجربه با دبیران جهت کیفیت بخشی به فرآیند یاددهی و یادگیری اول و دوم متوسطه استان از نزدیک در جریان روند آموزشی مدارس قرار مدارس دوره متوسطه شهرستان میبد قرار گرفتند.

همچنین سرگروه های آموزشی استان به همراه سرگروه های شهرستان میبد با حضور در آموزشگاه های متوسطه دوره اول و دوم ، از نزدیک در جریان روند آموزشی مدارس میبد قرار گرفتند .

در پایان با حضور معاون آموزشی شهرستان  ، جلسه جمع بندی و تجزیه و تحلیل بازدیدها و بررسی نقاط قوت و ضعف روش های آموزشی برگزار گردید.

آدرس کوتاه :