نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اشکذر-گزارش تصویری

بازدید معاون برنامه ریزی اداره کل از نمایشگاه اشکذرشناسی

 

مصباح فر معاون برنامهریزی مدیرکل به اتفاق روءسای ادارات آموزش ابتدائی و فنی و حرفه ای استان از نمایشگاه یزد شناسی آموزشگاه های مهدیه و شهید رجائی اشکذر بازدید
معاون برنامه ریزی مدیرکل به اتفاق مدیر آموزش و پرورش شهرستان و روءسای ادارات آموزش ابتدائی وفنی و حرفه ای استان ازنمایشگاه اشکذرشناسی بازدید نمودند

آدرس کوتاه: