آشنائی با احكام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه


 

نظر به ضرورت آشنائی دست اندرکاران امر خطیر تعلیم وتربیت با احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه بدینوسیله برخی ازموضوعات و احكام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب اسفند ماه 1395 كه جهت سهولت بهره برداري تا حدودي تلخيص شده است و مديران و كارشناسان آموزش و پرورش بايد نسبت به آنها آشنا یی داشته باشند  و نسبت به اجراي آن اقدام نمايند  در فایل ذیل در دسترس قرارداده شده است .

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

 

آدرس کوتاه: